Friday, 2014-05-30

--- Log opened Fri May 30 00:00:06 2014
-!- anubish [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv00:01
-!- anubish2 [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]00:02
-!- Tommy [~webchat@77.87.240.85] has quit ["Page closed"]00:03
-!- fnj [~webchat@77.87.240.85] has quit ["Page closed"]00:17
-!- Fenix [~Fenix@ip-78-102-47-65.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv00:22
neopatek.00:22
neo"Franti?ku, a? pochop??, ?e n?kdy jsou dojmy a pocity v?c ne? matematick? pravda nebo fyzik?ln? definovanej fakt, tak budu pro, abys byl v RV."00:23
neowtf?00:23
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has quit ["ChatZilla 0.9.90.1 [Firefox 29.0.1/20140506152807]"]00:41
-!- Fenix [~Fenix@ip-78-102-47-65.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]00:44
-!- Fenix_ [~Fenix@ip-78-102-47-65.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv00:52
@blondieSmlouvy s participativními projekty z I. kola : Podatelna republikového předsednictva - Strana 700:56
@homurahttps://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/smlouvy-s-participativnimi-projekty-z-i-kola-t23170-60.html#p320053 wtf00:56
neovsichni jsou mrtvy...00:58
-!- lolita [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv01:00
neolol01:00
lolitalol01:01
neoita01:02
lolitano it but hr01:02
-!- lolita [~webchat@77.87.240.85] has quit ["Page closed"]01:10
-!- jan [~HonzaPrzy@ip-78-102-164-40.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv01:43
-!- honza [~HonzaPrzy@ip-37-188-128-156.eurotel.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]01:45
huliGEN_kurvadrat ze ja se na to nevysral :D02:02
neomoje rec...02:06
-!- Fenix_ [~Fenix@ip-78-102-47-65.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]02:10
-!- Loric [~AndChat15@ip-37-188-137-171.eurotel.cz] has joined #chliv02:13
LoricN?kdo tu?02:13
huliGEN_tyvole02:13
huliGEN_ty chatujes z mobilu nebo ses teleportoval? :D02:14
Loric?ek?m na no?ku02:14
kalanislol02:14
huliGEN_ja uz mam nohy v horky vode a na ipak nemusim :)02:14
LoricNa palmofce02:14
LoricEnvy02:15
huliGEN_tak palmoffka dobry to mas za chvilku :)02:15
kalanisnema02:15
kalanisna sever to jezdi fakt jednou za pul hodky - ti pitomci jedou za sebou02:15
* kalanis hate ropid02:15
Loricm?lo by to navazovat ..snad02:16
kalanisteorie02:16
LoricAha error02:16
LoricKouk?m02:16
huliGEN_na palmovce bych se bal na nocku :D02:17
LoricNebo ne je tu02:17
huliGEN_tam to je samej diler a mordyr ::)02:17
LoricPo?et alkosmazek a cikorek na metr ?tvere?n? vysoko nad pr?m?rem02:18
okNed? se pustit zrcadlo f?ra? todle je fakt hell02:18
LoricHalt depres?vn? ?tvr?02:19
Lorickdo lurkujete na f?ru ve ?tvrt na t?i r?no v pracovn? den?02:19
neo:)02:20
^w^Pro mne je to ?tvrt na ?ty?i.02:20
^w^Moje hlava.02:21
^w^Ne?rat ve?er, ne?rat ve?er, ne?rat ve?er.02:21
^w^Asi p?jdu do pr?ce.02:22
LoricToo late.. nonstop mek?? na florenci fail02:22
huliGEN_to prestante dosovat vole ne :)02:23
^w^:?02:23
^w^:)02:23
huliGEN_proc nezrat vecer?02:23
huliGEN_ja zeru jenom vecer02:23
huliGEN_to totiz zrovna snidam :D02:23
LoricKobylisy \0/ yay02:24
LoricBTW byl n?kdo b?hem sch?ze na tom irc?02:25
huliGEN_parada, sem si nestihl ani zapalit doma :) pak prej ze to nepujde :)02:25
LoricEsli i lidi tady z toho n?co m?li02:25
LoricNo nic baterka done l8r02:26
-!- Loric [~AndChat15@ip-37-188-137-171.eurotel.cz] has quit ["Bye"]02:28
* ^w^ d?tache02:38
* ^w^ attache03:09
^w^huliGEN_: ?r?t ve?er nen? zdrav?.03:09
^w^huliGEN_: Je?t? te? se c?t?m p?e?ran?.03:10
-!- jachyme [~webchat@77.87.240.85] has quit [Ping timeout: 181 seconds]03:32
-!- anubish1 [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv03:52
-!- anubish [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]03:55
-!- jan [~HonzaPrzy@ip-78-102-164-40.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]05:28
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has joined #chliv06:16
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has quit ["Miranda IM! Smaller, Faster, Easier. http://miranda-im.org"]06:17
-!- MartinKucera [~quassel@89.29.10.42] has quit [Remote closed the connection]06:33
* ^w^ attache08:07
* huliGEN_ preje vsem nadherne rano08:08
@homuratypi?o.08:10
@homuraa? te? jsem si v?imla, co napsal havry v mejlu v?era08:11
@homura"Zdrav?m,  platby, proto?e je mus?me zaplatit navrhuji n?sledovn? Manager - rezerva p?edsednictva - p?j?kou z barevn?ch pen?z plak?ty a web z MO."08:11
@homura!!!!!!!08:11
@homura". V souvislosti s pr?vn?m rozporem v u?it? tzv. barevn?ch pen?z, jak odkazuje Havry, by bylo dokonce ??douc?, abychom nov? p?ijat? pen?ze zahrnuli do rozpo?tu v souladu s obecn? platn?mi pr?vn?mi p?edpisy. Vnit?n? p?edpisy strany mus? respektovat z?kony a vyhl??ky s obecnou platnost?. Pokud jsou n?kter? pr?vn? p?edpisy vz?jemn? v nesouladu, tak v?dy plat? ty08:13
@homuravy???08:13
@homuraLenka08:13
@homuratzn. na?e dva melounky budou p?kn? odbarven?08:13
huliGEN_sem vcera sel jeste do te hospody08:14
huliGEN_nemel sem to delat08:14
^w^homura: WTF?08:15
@homurano.. to p?i?lo v mejlu08:15
@homura:))08:15
@homuratakhle o pen?z?ch uva?uje sou?asn? RP08:15
@homura"K pen?z?m: Obarven? se bude projedn?vat pozd?ji, tak?e ta "vnitrostranick? p?j?ka" je moment?ln? jedin? rychl? a funk?n? ?e?en?. "08:16
^w^Jako?e kv?li tomu, ?e jde o ,,p??sp?vek na ?hradu volebn?ch n?klad?"?08:16
@homurajojo08:16
@homurap?esn?08:16
^w^Tomu se ??k? p??li? extensivn? v?klad.08:17
@homurato jsou takov? debilov?08:18
@homuraj? z toho nem??u08:18
^w^A jsou ty faktury aspo? na webu?08:18
@homura"Tohle jsem psala u? n?kdy v dubnu , ?e je standardn? postup zaplatit a potom hledat rezervy, kdy? jsou na ??tu prachy, jen to nen? odpov?daj?c?m zp?sobem rozpo?tov?no."08:18
@homuralenka08:18
@homuraje standardn? postup zaplatit a potom hledat rezervy08:18
@homuraquote08:18
@homura....?08:18
huliGEN_kdyz sme u toho mame na toto nejaky doporuceny postup alespon? :)08:19
@homurajo m?08:19
@homuravyhodit z oken08:19
huliGEN_hale mne prijde ze ackoli vas je v tom predsednictvu vic, tak ze od tebe slysim akorat rezignovane nadavky :) si je tam srovnej ne? :) :P08:20
@homuraa08:20
huliGEN_na mne hodit zly voko umis a na Lenku ne? :)08:20
huliGEN_btw prej ste srabi08:20
huliGEN_ze ste na schuzi nic neresili08:20
@homuraa co jsme jako na sch?zi m?li ?e?it?08:21
^w^konflikty08:21
huliGEN_janek malem prekous stul a rozbil vazu za sebou :D08:21
huliGEN_kdyz mi to rikal08:21
huliGEN_tak sem se mu podival do oci a rekl sem mu jestli si pamatuje na patrika dolezala - potom co rikal neco o geroyich za klavesnici :D08:21
huliGEN_kupodivu bylo chvili ticho :)08:22
@homuraj? to jdu napsat na forum. nebudu nic takhle ?e?it netransparentn?08:22
huliGEN_co jdes napsat na forum?08:22
huliGEN_tady je log ne? :)08:22
@homuramyslim, ?e do vl?kna "sprost? obch?zen?" a podobn?08:22
@homurase to vylo?en? hod?08:22
huliGEN_nestavim se do opozice nicich nazoru ale vsichni by se meli malicko oddsobnit a odprostit od antipatii jak tak na to koukam08:23
huliGEN_:)08:23
^w^?20 Sankce zastaven? pen?z08:23
^w^Poru?uje-li organiza?n? slo?ka i p?es upozorn?n? z?sady hospoda?en?, finan?n? odbor j? zastav? p??vod pen?z, dokud sv? chov?n? nenaprav? a neuhrad? p??padnou ?kodu. Nestane-li se tak do dvou m?s?c?, vy?le finan?n? odbor do organiza?n? slo?ky sv?ho ?lena, kter? sm? u?init ve?ker? kroky nutn? k n?prav?.08:23
^w^K tomu asi Viletu nedokopem, co?08:24
huliGEN_:D08:24
@homuraj? to tam asi nap??u, ?e prob?haj? po mejlu n?jak? v?ci, co se mi nel?b? a jestli to m??u postnout08:24
huliGEN_mail je uredni komunikace08:24
huliGEN_oficielni08:24
huliGEN_a zavazna08:24
huliGEN_takze imho muzes i bez ptani08:24
huliGEN_hale dneska je nejaky special postaveni kosmiru zas ze sem sam vstal v 6 rano a nemuzu spat ? :(08:25
@homuraje no..08:25
@homuramy taky vstali v ?est08:25
@homurapak jsme dalib rko08:26
@homuraa pak zni?ili postel08:26
@homura:D08:26
^w^J? ve ?ty?i :D08:26
huliGEN_:D ja nemam s kym nicit dneska :( vsechny moje zeny se uci na nejaky zkousky :)08:26
^w^Myslel jsem, ?e je v dev?t sch?ze v pr?ci, tak jsem cht?l dod?lat resty.08:27
@homuramy to zjistili p?i prost?m le?en?08:27
@homuraakor?t jsme tam le?eli ve t?ech a ikea ?roubky to nedaly08:27
^w^Nakonec jsem se dozv?d?l, ?e nebyla, ale alespo? jsem to dod?lal.08:27
huliGEN_to si musis poridit lepsi klec na tu svoji zoologickou :D08:27
@homuramusim no.. :D08:28
huliGEN_mam kamose co dela postele z masivu hale ;) 300kilo zivy vahy a nehnes s tim ;)08:28
@homurajist?.. a vyt?hne mi to do p?t?ho patra co? :D08:28
huliGEN_s tim uz je to pak horsi i na dily  :D08:29
^w^Masiv nemus? b?t t??k?.08:29
^w^Oproti tomu, z ?eho d?l? ,,n?bytek" ikea.08:29
huliGEN_hale jedu na vysehrad pro brka... stavim se za vama na bu pak na chvili? musim sjet jeste na svandak potom tak to mam po ceste...08:29
@homurakomu to pises08:30
@homura:D08:30
huliGEN_tobe pandovi nebo krtkovi, to je jedno ale je to jasny ne? :D08:30
@homuraokej! :D08:30
@homuratak j? se jdu probudit zp?tky do postele :D08:31
huliGEN_parada, du se zkulturnit a napisu po ceste pak, zatial08:31
-!- Gwen [59b0e978@ircip1.mibbit.com] has joined #chliv08:33
@homuraDohodnout se lze, ale mus? cht?t v?ichni z??astn?n?. Krom? Janky jsem se dohodla v RP se v?emi, i kdy? spolu nemus?me v?dy souhlasit, m??eme spole?n? hledat ?e?en?, p??padn? kompromis.08:34
@homuraona se do m? mus? nav?zt fakt poka?d? co n?kde n?co p??e08:34
^w^:D08:34
huliGEN_je to jezibaba holt no... prijmi ji takovou jak je, s laskou a bude to dobry :D08:35
@homurabych j? s l?skou n?kam zav?ela08:35
@homurana dlouho08:35
@homuraji*08:35
huliGEN_verim ze v tomto pripade by to melo velice positivni efekt08:37
huliGEN_ale na zavirani nemas demokraticke minimum08:37
huliGEN_:D08:37
huliGEN_ale rad nabizim svych sluzeb k objektivnimu zhodnoceni kdyby nahodou :D08:37
bld42-wrkkojenec sravi batolata. jak se vede decka? plinky v poho? snida byla?08:45
bld42-wrkje zapis se schuze? a nebo to nedelame? popravde za pet let ve srane ani nevim, esli se delaj ty zapicy schuzi. se poseru08:46
^w^roj n?co na forum vyblil.08:47
@homurarojuv zapis je uplne k hovnu08:51
bld42-wrktak jsem se sel posrat, ale jeste by to chtelo. du si delat kafe. votroci pomalu plnej kancl.08:54
huliGEN_homura: roj byl celou dobu co prisel pod utokem :D08:54
bld42-wrkno hele a jaka je teda nalada. vitazime alebo sa branime?08:55
huliGEN_pokud myslis tu skupinu kde nejvic krici krtek... tak muj posledni dojem je ze varianta B08:58
-!- brown [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv09:00
brownhi all09:00
huliGEN_haleluja vole :)09:01
-!- kalanis [~kalanis@195.197.broadband6.iol.cz] has quit ["Leaving."]09:01
huliGEN_hale ma nejake pojmenovani kdyz sem uchylnej na holky s dreadama?? :D09:03
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv09:07
-!- Gwen [59b0e978@ircip1.mibbit.com] has quit ["http://www.mibbit.com ajax IRC Client"]09:18
bld42-wrkdredomrd09:24
bld42-wrksamicka je dredopichna09:24
-!- pk [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv09:31
-!- pk [~webchat@77.87.240.85] has left #chliv []09:31
-!- bld42-wrk [~webchat@77.87.240.85] has quit [Ping timeout: 180 seconds]09:32
-!- mmm [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv09:34
mmmzdar09:44
-!- rewrtwtwt [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv09:47
@blondieDiskuse: První manželku jsem zabil sám, řekl manžel ukamenované ženy - Aktuálně.cz09:54
^w^http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/tehotnou-pakistanku-ukamenovala-rodina-justice-je-bezmocna/r~0b94e3b4e70f11e3b2c6002590604f2e/v~diskuse/#comment-141168225409:54
^w^N?ckov? vol? Pir?ty.09:54
-!- mrSpock [~mrSpock@cst-prg-104-248.cust.vodafone.cz] has joined #chliv10:04
mmmnapadlo m? zah?jit experiment - lajkovat v?echno Viletovi. Ale asi bych byl za denila. Tak?e nic10:09
horsedildo^sicRann? hl??en? i pro ty, co sockou nejezd?, aby v?d?li o co p?ich?zej?:10:10
horsedildo^sicDnes okolo ?est? hodiny v metru na Chodov?. Vlak se chyst? pomalu rozjet ze stanice, kdy? v tom se ozve hl??en? ?idi?e . ( ?pln? pomalu, nenucen? ) : ,,Jen takovou jednoduchou informaci pro ty, kte?? tam vzadu dr?? dve?e. Kdy? se dve?e zav?raj?, tak se nad dve?mi rozsv?t? takov? ?erven? sv?t?lko. To je pro to, aby i hlu?? lid? v?d?li, ?e se dve?e zav?raj?. Tak? zazn? takov? hl??en?. To aby i slep? lid?10:10
horsedildo^sic v?d?li, ?e se dve?e zav?raj?. Pro blbce tu nic instalovan?ho nem?me a dementi s sebou maj? m?t doprovod." Konec hl??eni.10:10
-!- coughey [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv10:11
@KedrigernKde je lorric?10:16
horsedildo^sicvcera jsme ho vymenili za dve cernosky z Mali =)10:19
-!- bld42-wrk [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv10:19
bld42-wrksom tu mal internet blackout. to sem nezral10:20
bld42-wrkpanika. nechodily emaily. databaze nepristupny. datamining portaly nepristupny. scripting v ruinach. tak jsem si dal chlebicek10:20
@homura Pozdrav z fronty! Dobre rano, vietname! http://pics.roomsapp.mobi/NsYOfaVfKA10:22
@Kedrigernhorsedildo^sic: Kurva, ale k ?emu mi jsou ?erno?ky z Mali, kdy? nem?m lo?mistra? :)10:22
horsedildo^sicKedrigern: vycvicis ;P10:22
@Kedrigernhorsedildo^sic: Je to mnohem t???? ne? se zd?.10:23
horsedildo^sicmaj expy uz zdob Kristofa Colomba10:25
-!- ^w^ is now known as Ali10:27
AliJe m'appelle Ali et je suis de Mali.10:28
@Kedrigernhorsedildo^sic: Lid? maj? tendenci sv? expy ?patn? investovat :(10:28
@KedrigernMimochodem sund? n?kdo z t? tiulky reklamu na volby?10:30
@KedrigernNebo to p?epi?te na sen?t je na?e mo?e.10:30
-!- brown [~webchat@77.87.240.85] has quit [Ping timeout: 180 seconds]10:35
@blondieFinetooth Sharks, Carcharhinus isodon10:36
horsedildo^sica obednejte uz kurva toho zraloka http://www.sharksupply.com/minibull.htm10:36
horsedildo^sic"ability to deliver a serious bite"10:37
horsedildo^sicjinak vcera nejvetsi perla na schuzi, kdyz Tobias, jako garant rovnopravnosti rek, ze nemci nejsou lidi jako my =D10:38
-!- rewrtwtwt [~webchat@77.87.240.85] has quit ["Page closed"]10:39
mmmna titulku dejte n?jak? random (n?hodn? slovo) je na?e mo?e10:56
mmmty br?o - forum ?ije10:59
-!- coughey [~webchat@77.87.240.85] has quit ["Page closed"]10:59
mmmtak už ne :)10:59
* mmm pije kafe No 211:02
@KedrigernFascinuje m?, ?e na forum p?ib?vaj? nov? p??sp?vky.11:03
mmmdneska to trosku jede ale je to vopruz11:03
@homuraKedrigern, prosimte11:06
@homuravidel jsi co psal havry a lenka?11:07
@homurapisu na forum, ze bych to chtela zverejnit ty mejly..11:07
@homuraze si myslim, ze je to natolik zavazne, ze by se to nemelo resit jen netransparentne v ramci rp11:07
@Kedrigernhomura: Nevid?l11:08
@homuratak jenom n?jak? st??pky po?lu jo?11:09
mmmhomura, ?eho se to t?k??11:09
@homurapen?z11:10
@homuraplacen? mana?era, plak?t?11:10
@homuraa pen?z z voleb do EP11:10
@homura"Zdrav?m,  platby, proto?e je mus?me zaplatit navrhuji n?sledovn? Manager - rezerva p?edsednictva - p?j?kou z barevn?ch pen?z plak?ty a web z MO." Havry11:10
mmmhm. p?j?ka vzdycky vyzaduje ru?itele. Tak?e kdo se zaru??, ?e zajist? vr?cen? z neobarven?ch? t?eba z fundraisingu11:12
@homura"K pen?z?m: Obarven? se bude projedn?vat pozd?ji, tak?e ta "vnitrostranick? p?j?ka" je moment?ln? jedin? rychl? a funk?n? ?e?en?. Tohle jsem psala u? n?kdy v dubnu , ?e je standardn? postup zaplatit a potom hledat rezervy, kdy? jsou na ??tu prachy, jen to nen? odpov?daj?c?m zp?sobem rozpo?tov?no." lenka11:12
@homurano prost? sra?ky!11:12
@homuraplus11:12
@homuralenka k pen?z?m z eurovoleb11:12
@homura"Jak jsem psala u? ve f?ru, tak zm?na rozpo?tu je stejn? hodn? aktu?ln?, proto?e se mus? tak jako tak prov?st v souvislosti s p?ijet?m st?tn?ho p??sp?vku za volby do EP. V souvislosti s pr?vn?m rozporem v u?it? tzv. barevn?ch pen?z, jak odkazuje Havry, by bylo dokonce ??douc?, abychom nov? p?ijat? pen?ze zahrnuli do rozpo?tu v souladu s obecn? platn?mi pr?vn?11:12
@homurami p?edpisy. Vnit?n? p?edpisy strany mus? respektovat z?kony a vyhl??ky s obecnou platnost?. Pokud jsou n?kter? pr?vn? p?edpisy vz?jemn? v nesouladu, tak v?dy plat? ty vy???.11:13
@homura"11:13
-!- krt [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv11:13
@homuratak?e 2,2mil. neobarven?. nashle11:13
@homura...11:13
krtchliv11:13
@KedrigernJsou to zoufalci.11:13
-!- Hygroscopa [~chatzilla@nat-users-217-29-9-37.net.pnet.netair.net] has joined #chliv11:13
@homuraj? to chci postnout na forum11:13
Hygroscopabry den11:13
@homurafakt ale11:13
@homuratohle by m?li vid?t v?ichni11:13
@homuraa ne jenom j?11:14
krtmokry den, desu vam trochu kravy11:14
@KedrigernNicm?n? u n?kter?ch v?c? jen kecaj, bez toho, aby s t?m mohli n?co ud?lat.11:14
mmm+111:14
-!- Fenix_ [~Fenix@ip-78-102-47-65.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv11:14
@Kedrigernhomura: Ob?v?m se ?e se to??te na detailech. Prim?rn? je, ?e manager neplnil smlouvu a V? ho v tom podoroval. Ono cokoliv d?l u? je jen hate.11:15
@homurajen?e oni to v?bec neuzn?vaj?11:15
@homuraty to nevid???11:15
@homurabav? se bez diskuz? o tom, odkud ty pen?ze sehnat11:15
@homurajak to zalepit11:15
@Kedrigernhomura: Tak poru?? v?ichni pravidla.11:16
mmmhele kdo zachrnuje forum?  a jak?   furt jen rucne pridavate do iptables?11:18
@Kedrigernmmm: xChaos.11:19
-!- horsedildo^sic [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has quit [Remote closed the connection]11:26
-!- ok [~ok@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has quit ["Leaving."]11:30
@Kedrigernhomura: Co na to ??k? Jakub?11:31
@homurajak m?m v?d?t, co na to ??k? jakub, kdy? si to ?e?? po mejlu akor?t lenka a havry?11:32
@Kedrigernhomura: Mysl?m na nepln?n? smlouvy.11:34
-!- HELLth [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has joined #chliv11:36
-!- Loric [~AndChat15@ip-37-188-231-205.eurotel.cz] has joined #chliv11:38
LoricBrytro11:38
mmmzdar11:40
@KedrigernLoric: M?? ode m? SZ11:40
klipa ode me query11:41
klipbre skoropoledne vsem :)11:41
@homurajakoubek..11:45
@homurano tak j? mu ohledn? toho nap??u11:45
-!- brown [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv11:50
-!- mrSpock [~mrSpock@cst-prg-104-248.cust.vodafone.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]11:51
-!- Loric [~AndChat15@ip-37-188-231-205.eurotel.cz] has quit ["Bye"]11:59
-!- loric [loric@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv11:59
@Kedrigernhomura: Tak vid?? :)12:05
AliPletu se, nebo nikde nen? zve?ejn?no, co se v r?mci kampan? objedn?valo a za kolik?12:06
Ali(Krom? faktur, kter? u? ?ly FO k proplacen?.)12:06
-!- AdolfNegr [~Adium@145.104.broadband10.iol.cz] has joined #chliv12:08
@homuraKedrigern: nevidim. nevy?e?ils v?bec co jsem cht?la .)12:08
@homuratak?e j? to na to forum stejn? nap??u12:08
@Kedrigernhomura: Jakub ud?l? kus pr?ce.12:09
@Kedrigernhomura: Prost? te? jsou pot?eba siln? hlasy, kter? ?eknou, ?e smlouva spln?na nebyla.12:09
@Kedrigernhomura: Nepot?ebujeme hromosvody, haty etc.12:09
@homurajen?e tvoje pozn?mka s jakubem se t?kala pouze nepln?n? smlouvy mana?era. m?j probl?m se t?kal v?ce v?c?.12:09
AdolfNegrdon't bogart!12:10
AdolfNegrasi tu nejni nikdo z P?sku, co?12:11
Hygroscopaj? jsem z cukru.12:12
@Kedrigernhomura: Ale to nepln?n? je kl??.12:12
AdolfNegrHygroscopa: tak se nerozpus?12:13
AliRP asi z cukru nen?, co?12:13
Ali?e?ilo by to hodn? v?c?.12:13
krtHygroscopa: +112:13
@Kedrigernhomura: A asi by byl na m?st? n?jak? kompromis. Nap?. navrhnout sn??en? odm?ny ?i tak.12:17
loricbtw vcera po schuzi jak sme jako spravne alkosmazky sli na 'jedno' tak tam lenka s jankem docela huste sili do manazera12:19
@homuraKedrigern: to nepln?n? rozhodn? nen? kl?? k tomu, ?e pen?ze z voleb do EP maj? b?t neobarven?. jenom tak btw.12:19
loricbyl tam honza koci, przybyla, tobias, ja, viktor, jezis, wagenrovic a daniel mazur12:19
Aliloric: Pokra?uj.12:21
loricco sem tak pochopil tak ty prachy na zaplaceni faktur chtej z tech penez za EP12:21
@Kedrigernloric: +112:21
@Kedrigernhomura: Ale o tom nerozhoduj?.12:21
loricna prvni pohled to vypadalo, ze lenka by byla schopna zakopat valecnou sekeru ale jako problem vidim janka kterej je fakt vybusnej element12:21
@Kedrigernloric: A zaznamenals je? :)12:22
lorickoho/co?12:22
klipdopice, ja ten prispevek neodeslu12:22
-!- krt [~webchat@77.87.240.85] has quit [Ping timeout: 181 seconds]12:22
@Kedrigernloric: Wagnerovy.12:23
loricjezis se tam celkem zhadali s huliGEN_ ale nakonec se rozloucili s podanim ruky takze cajk12:23
loricjako esli sem je nahraval??12:23
@Kedrigernloric: O ?em p?esn??12:23
lorico kampani 2.012:23
@KedrigernJo tak to je uchylka :)12:23
loricnjn.. sme tam s danem sedeli a neverili12:23
lorichomura:si tu?12:24
-!- AdolfNegr [~Adium@145.104.broadband10.iol.cz] has quit ["Leaving."]12:25
-!- brown [~webchat@77.87.240.85] has quit [Ping timeout: 181 seconds]12:31
neohi12:40
Aliheil12:45
@homuraLoric: yes?12:47
lorichomura:dokazala bys pristoupit na zakopani valecne sekery pri (pravidelnem? )trojstrannem jednani irl, kde by ste si mohli vyrikavat vsechno a resit to? dospel sem toho nazoru ze za spoustu slemu a flejmu fakt muzou nedostatky komunikace po netu12:48
loricnabidl bych se jako mediator12:48
@homuraS kym myslis? Pises mekke i, tak nevim :D12:51
lorics lenkou12:56
@homuratak tam pis tvrde! :D12:57
loricmi to vcera prislo ze ivana krejou hlavne z loajality nez z ignorovani chyb12:57
@homuravidis to? gramatika je dulezita pro vyznam!12:57
-!- krt [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv12:57
@Kedrigernloric: To mi i bylo kdysi v?cem?n? ?e?eno.12:57
@Kedrigernloric: On to byl dost zoufal? pohled (na Ivana)12:57
lorichomura:tak co, byla by ochota ukazat 'statotvornost' a byt prvni kdo nabidne to pravidelne resit? prvni by mohlo byt toto pondeli na 'povolebnim stabu' kde je imo idealni prilezitost13:00
-!- HELLth [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has quit [Remote closed the connection]13:03
-!- cntrlx [~vymazalt@62.84.155.101] has joined #chliv13:05
cntrlxja to nebudu delat, ja to mrdam\13:05
neochm13:05
-!- anubish1 [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit ["Leaving."]13:06
@Kedrigerncntrlx: Konstruktivn? p??stup! :)13:06
-!- anubish [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv13:06
cntrlxclovek se snazi pracovat, ale forum mu to znemozni13:06
cntrlxzas odeslanej prispevek jak krava a nic proste13:06
neoforum neni dulezite...13:06
neo:]13:07
cntrlxa ty ses kdo?13:07
neo:D13:07
* neo hides13:07
neocntrlx: das zpet a mas tam ten prsipevek ne?13:07
neopripadne si to pred odeslanim davej do schranky jako ja...13:07
cntrlxuz to proslo13:08
@Kedrigerncntrlx: Nev?? zda se t?eba Marcel n?jak souhrn? vyj?d?? ke kampani? Nap?. co se t??e provozu managera?13:09
@homuracntrlx: co rikas na ty mejly havryho a lenky ohledne penez?13:12
krtcntrlx: sigh!13:13
krtdas f5 a das odeslat znovu v dialogu, co se objevi13:14
@homuraloric: jako abych pravdu rekla, tak mam ted pred statnicema, pisu bakalarku a ucim se na zkousku.. takze nemam uplne cas tohle resit.. lenka se akorat musi oprostit od te osobni roviny.. ja konflikty vyvolavat nechci. jen chci, aby se jednalo ciste.13:14
lorica kdy budes mit tedy vetsi klid z pohledu skoly?13:16
@homura?ervenec13:16
* bld42-wrk sigh13:17
neohomura: pokud chce havry dodrzovat vic zakon doslovne... tak at navrhne upravy rozpoctu a muzeme to lepe sledovat aby na PaRo nesli penize z uhrad na volebni naklady... to je dobry napad... ale v podstate to nic nemeni...13:17
loricmuzu teda (pokud tam v pondeli pudu) rict neco ve smyslu ze nic principialne nebrani navazani vic fungujici spoluprace jen ze ted mas moc veci se skolou a obecne mimo piraty?13:17
loricsama si rekla, ze chces co se tyce piratu maximalne smerovat dovnitr a venovat se fungujici organizaci tak bych to tak mohl vylozit, pkoud budes souhlasit13:18
-!- Mephisto is now known as Longshanks13:19
bld42-wrkjj. je na case se ukazat jako vudkyne. jako reseni.13:19
@blondieLongshanks - What News of the North - YouTube13:19
Longshankshttp://www.youtube.com/watch?v=FmbyHewuAUI13:19
@homurabld42-wrk:...13:19
@blondieWolfenstein: The New Order Let's Play (Part 17 - Lunar Base Escape) - YouTube13:20
bld42-wrkjsem ubohej. misto hrani her posledni rok cumim jenom na letspleje https://www.youtube.com/watch?v=l0T3cCHF23w13:20
@homuraloric: jako jasne.. a ja tam v pondeli budu.. takze nejake reseni klidne muze probehnout13:20
bld42-wrkhomura: ...13:20
loricsuper13:20
@homuramyslela jsem spis to pravidelne schazeni se13:20
@homuraze na to bych cas asi nemela13:20
loricstaci jednou za cas13:20
loricvic komunikace > min komunikace13:20
@homurarozhodn? souhlasim13:21
@homuraja jsem se o komunikaci snazila13:21
@homuracelou dobu13:21
@homuraa myslim, ze docela konstruktivne13:21
LongshanksNebyli na IRC.13:21
@homuralenka ale posledni dobou stale napada..13:21
LongshanksGenocidu.13:21
@homurai v prispevcich, ktere se mnou nemaji nic spolecneho13:21
LongshanksPlyn.13:22
@homurabtw.13:22
@homurachci zalozit vlakno "Diskuze o ur?en? pen?z z EP a vyrovn?n? s mana?erem"13:23
LongshanksV?ce vl?ken!13:23
bld42-wrkjako Lenka ma podle me hranicni poruchu osobnosti a nebo je alkosmazka13:23
LongshanksA? op?t zazn? ty sam? argumenty.13:23
LongshanksPo?lete Iry.13:23
bld42-wrka nebo je v prechodu13:23
LongshanksMrtv? nic nestoj?.13:23
@homurano tohle vl?kno je kv?li mejl?m, kter? mi dneska p?i?ly13:24
cntrlxpresne tak, je jich malo13:24
@homurachci je zve?ejnit13:24
cntrlxja porad jeste mam nejakej cas13:24
cntrlxtreba stiham srat a jist13:24
cntrlxto musi skoncit13:24
cntrlxvice vlaken!!13:24
Longshankscntrlx: P?esn?.13:24
LongshanksBud?e ??st!13:24
Longshanks*BBUDE?13:24
Longshanks*bude?13:24
mmmbubu13:24
cntrlx:)13:24
mmmnestraš:)13:24
cntrlxhomura: hele ten email si prectu ted, ale moc sanci tomu nedavam, pac Havry neumi psat tak, abych neusnul13:25
Longshankshomura: Pan ?ab?k si v?s ??d?.13:25
cntrlxtakze kdyz usnu, poznas to podle toho, ze posledni zprava bude vypadat nejak jako "hdr;losc',[wwwwwwww"13:25
LongshanksIde?ln? v?echny t?i.13:25
Longshankscntrlx: To bude, a? si p?i ?ten? (padaj?c?ho) f?ra vyst?el?? mozek z hlavy.13:26
LongshanksKousky mozkov? hmoty, masa a k?stek dopadne na r?zn? kl?vesy.13:26
cntrlxLongshanks: v obou pripadech padne ta hlava dolu na klavesy cely13:26
cntrlxcela13:26
LongshanksA ve smrteln? k?e?i zm??kne? "Odeslat".13:26
LongshanksPou?ije? fakt velkou zbra?.13:26
LongshanksProto?e f?rum - to je s?la.13:26
@homuraLongshanks: kdy mame prijit? mas bylinky? :D13:28
Longshankshomura: M?te ??zka a Bohni??ka. J? klidn? d?m n?jak? hotovostn? p??hoz.13:29
LongshanksAle zn?? to...13:29
LongshanksMus?m si zah??vat k?eslo.13:29
Longshanks:313:29
-!- homura changed the topic of #chliv to: Zachovejte paniku | http://youtu.be/EvGJvzwKqg0 | keep hittin' F513:30
krt<313:30
@homura*85*13:30
Longshankshomura: Reklama na mattonku, hmmm...13:31
@homuraLongshanks: ??zek je za dlouho a nahoru se pand? nechce :D13:34
@homura(ale nap??e ??zkovi)13:34
LongshanksTak. A d?le?it? je, ?e je to v?echno v logu.13:38
neo:F13:38
Longshanksneo: Co se tlem??? Bylinky jsou v??n? v?c, kter? p?sob? radost.13:38
neoradost jen skryva skutecnost13:40
LongshanksBodej?.13:41
cntrlxhomura: zkusim bejt v pondeli v Praze nebo se pripojit aspon vzdalene13:41
neo13:31 < Longshanks> homura: Reklama na mattonku, hmmm...13:41
cntrlxhomura: Lenka mi zase lhala o Krtkovi a Prague Pride, takze si budu muset pro informace uz fyzicky chodit13:41
neoblbne mi klavesnice... toho si nevsimejte..13:41
krtcntrlx: hele a jak si to slysel ty teda?13:42
cntrlxze to bylo utajeny, aby si nackove neudelali zabory v ty terminy na ta mista13:42
cntrlxa ze to stejny mely narizeny vsichni13:42
cntrlxkoukam, ze uz se tu vytvorila fasisticka policie s hvezdickama pred jmenem :)13:43
cntrlxelitari13:43
LongshanksJo.13:43
Longshankshomura: Zm?? t?ma, ?i mi dej +o.13:44
LongshanksTi hip?ci jsou nechutn? pozitivn?.13:44
-!- Gwen [~webchat@77.87.240.85] has joined #chliv13:44
cntrlxbtw potrebuju radu ohledne reklamace a podavani trestniho oznameni13:44
krtcntrlx: nekdo mi posilal odkaz na web s tou trasou, tusim, ze je to i na foru13:44
cntrlxnaprosto mimo piratu13:44
krtale ted to nemuzu najit13:44
cntrlxhm13:45
cntrlxsupr13:45
krtdorazis v pondeli na stab?13:45
cntrlxted jsem to psal13:45
krtsuper13:46
cntrlxnicmene to bude znamenat listek do prahy a zpet, na coz vicemene nemam13:46
cntrlxtakze to bude zajimave13:46
-!- Anubish1 [~pholek@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv13:46
krtna me se nekoukej, ja doufam, ze se dostanu zpet :)13:47
Longshankskrt: Pro? by ses odsud cht?l dost?vat?13:47
Longshanks:313:47
cntrlxpresne to jsem se chtel zeptat :D13:47
krtprotoze od utery mi nikdo nezaleje kocku :D13:48
Anubish1hmm st?le ?lem?me13:48
neotreba si nekdo mysli, ze kdyz budeme mit nefunkcni forum, ze nas nejak znici :D13:49
neokrt: jaktoze vlastne web jede a forum ne? dyt je to stejny server ne?13:50
krtasik busi jenom do fora :)\13:50
Anubish1nebo13:50
neono ale je to stejny nginx ne?13:50
krtnginx da wirespeed, ten nikdy nebrzdi13:51
Anubish1je blokace fora jen vnitrostranickej probl?m kdezto blkoace webu je po?kozen? jm?na strany13:51

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!